Wednesday 24 November 2010

"Transport XX ...1943" @ 'The One Minutes' film festivalTransport XX - Jews deported to Auschwitz in 1943 | TheOneMinutes - Waar Geschiedenis Begint | VideoframesWork™ (2-fps) © michelvanderburg 2010 — Some Rights Reserved - Creative Commons license: Attribution-Share Alike

(English below)
De 'one minute' documentaire "Transport XX - Jews deported to Auschwitz in 1943" is geselecteerd voor het filmfestival 'The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint' van het Nationaal Historisch Museum and The One Minutes, op 28 november 2010 in Paradiso in Amsterdam.
Deze 'one minute cut' is een bewerking van de eerder in 2009 op youtube/channel012 verschenen video "TRANSPORT XX - installation Brussels". Speciaal voor het One Minutes festival werd de oorspronkelijke film van ca. 3 minuten (2 min 50 sec) ingekort tot 1 minuut.

Meer over het 'The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint' project:
Waar begint geschiedenis?
Het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes vroegen filmmakers en studenten van Nederlandse Kunstopleidingen om een one minute video te maken over waar hun geschiedenis begint. Bijvoorbeeld bij de naam van hun grootmoeder, de straat waarin ze wonen of beelden van verlies, liefde, trouw en inzicht.
Op 28 November presenteren Het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes de meest bijzondere geschiedenisfilms van één minuut in de "Waar Geschiedenis Begint" Show in Paradiso in Amsterdam. Gastheer is kunstenaar en theatermaker Steven de Jong.
De films verschijnen ook op DVD, en Avro KunstUur zendt wekelijks een kleine selectie van de historische one minutes uit op zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur op Ned. 2.

Over "Transport XX - Jews deported to Auschwitz in 1943":
Deze korte! documentaire is een video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: 1200 fotografische portretten van joden gedeporteerd naar Auschwitz in 1943.
Op 19 april 1943 deporteerde het 20ste treinkonvooi 1631 joodse gevangenen van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) naar Auschwitz-Birkenau (Polen).
Deze in België gevangen genomen joden waren afkomstig uit België en ook Nederland en andere Europese landen.
Een op de zeven van de gedeporteerden wist te ontsnappen; ondermeer door de verzetsactie van de drie Brusselse jongemannen - Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau - die het konvooi 's nachts tot staan brachten na Boortmeerbeek - niet ver van Mechelen.
Het project TRANSPORT XX is een constructie waarin de portretten getoond worden van 1200 van de 1631 gevangenen van dit 20ste konvooi.
De TRANSPORT XX installatie in Brussel werd van 27 januari tot 15 maart 2009 georganiseerd door het BELvue Museum in samenwerking met de Kazerne Dossin / Joods Museum van Deportatie en Verzet. De fotografische portretten werden buiten gepresenteerd langs het "Park van Brussel" (Warandepark) tegenover het Koninklijk Paleis. Op deze wijze werden voorbijgangers geconfronteerd met de 1200 gezichten van de slachtoffers.Credits:
Dank je wel: Marjan Verplancke en andere medewerkers van Kazerne Dossin / Joods Museum van Deportatie en Verzet in Mechelen, België en het project "Give them a Face".
Vanwege het speciale 'format' van de 'The One Minutes' zijn in deze 1-minuut versie de titel en credits achterwege gelaten in het beeldmateriaal (de film zelf), en wordt de titel pas bij vertoning toegevoegd.
De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto's van Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief - Dossiers Vreemdelingen Politie.
Met het project "Geef ze een gezicht" tracht Kazerne Dossin om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.

Over het VideoframesWork™ (2fps) van de 1-minuut video:
Het 'framework' (de opbouw) van de video wordt getoond in een collage die is samengesteld uit de opeenvolgende bemonsterde frames die elk staan voor een halve seconde van de feitelijke video (2fps: 2 frames per seconde).

Achtergrond informatie:
1) Release: De 'oneminute' versie werd 8 oktober 2010 voor het eerst uitgebracht bij theoneminutes. Na het festival zal deze 'one minute' online vertoond worden.
2) Een eerste langere versie van deze film (2 min 50 sec) met de titel "TRANSPORT XX - installation Brussels" wordt sinds 19 april 2009 (precies 66 jaar na de deportatie) via youtube/channel012 getoond, en werd in 2009 ook opgenomen in de collectie van het Joods Museum van Deportatie en Verzet (Kazerne Dossin, Mechelen, België) als digitaal bestand en als DVD-video. Van deze originele versie verscheen onlangs tevens een 'final cut' (met nieuwe credits en enkele edit correcties, onder de titel "Transport XX - face to face") in de  'New Arrivals' -- een samenwerkingsproject van de NTR/NPS (Nederlandse   Publieke Omroep) en het IFFR (International Film Festival Rotterdam). Hierover volgt binnenkort meer in dit blog.
3) Herinneringen van de Nederlandse dokter Louis Micheels (die met zijn verloofde op dit transport was en de holocaust overleefde) verschenen in zijn boek: 'Dokter 117641' - Louis J. Micheels (ISBN 90 263 1029 3)
4) De overval op de 20e deportatietrein naar Auschwitz wordt verder beschreven in 'Stille rebellen' - Marion Schreiber (ISBN 90 450 07347)
Links
Programma filmfestival
The One Minutes
Nationaal Historisch Museum
Paradiso
Kazerne Dossin
YouTube - channel012

ENGLISH

The 'one minute' documentary  "Transport XX - Jews deported to Auschwitz in 1943" has been selected for the film festival ''The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint"  of the dutch Museum of National History and The One Minutes, in Paradiso, Amsterdam on November 28, 2010.
This  'one minute cut' is a reworking of the video "TRANSPORT XX - installation Brussels" presented earlier in 2009 at youtube/channel012. For this special 'The One Minute' edition, the original film of around 3 minutes was edited to a 1-minute cut.

More about the 'The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint' project:
On 28 November the dutch Museum of National History and The One Minutes will present a fine selection of videos about Dutch History in Paradiso, Amsterdam.
Artists and art students were asked to make a one minute video about where history starts. For example with the name of their grandmother, the street where they live or images of loss, love, loyalty and understanding. The videos will be shown at the 'Waar Geschiedenis Begint Show'. Special host is artist and theater director Steven de Jong. They will also appear on DVD and a selection will be broadcasted on dutch tv in AVRO KunstUur.

More about  "Transport XX - Jews deported to Auschwitz in 1943":
This short! documentary is a video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented 1200 photographic portraits of Jews deported to Auschwitz in 1943. On 19 April 1943 the 20th train convoy deported 1,631 Jews from the Dossin Barracks in Malines (Belgium) to Auschwitz (Poland). These in Belgium captured Jews were orginally from both Belgium, Holland and other European countries.
One out of seven of these deportees managed to escape, among others by the act of resistance of the three young men — Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau — who stopped the convoy that night after Boortmeerbeek (near Malines).
The project TRANSPORT XX is a construction depicting the portraits of 1,200 of the 1,631 prisoners deported on this 20th convoy.
The TRANSPORT XX installation in Brussels was organised from 27 January to 15 March 2009 by the BELvue Museum in collaboration with the Kazerne Dossin (JMDR).
The photographic portraits were displayed outside in the Royal park in Brussels (opposite the Royal Palace). In this way passers-by were confronted with 1,200 faces of the victims.

Credits:
Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Kazerne Dossin / Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR) in Mechelen (Malines, Belgium) and project "Give them a Face".
Because of the special format of the 'The One Minutes' the credits and title were omitted from the actual video, the title however will be shown at display.
The Kazerne Dossin digitalized the photo's of the Dossin prisoners, that mostly are from the "National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner's Police, individual files".
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face - and the memory alive.

About the VideoframesWork™ (2fps) of this 1-minute video:
The framework of the video is displayed by a collage made up of the subsequent sample frames that each represent a half second of the actual video.

Background info:
1) Release: The 'oneminute' version was first released October 8, 2010 at the theoneminutes. After the festival this 'one minute' will be shown online.
2) A first, longer, version of this film (2 min 50 sec) entitled  "TRANSPORT XX - installation Brussels" has been on display online from April 19, 2009 (precisely 66 years after the deportation) via youtube.com/channel012, and that version was also added in 2009 (a digital file and a DVD-Video) to the collection of the Kazerne Dossin / Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR, Mechelen, Belgium). A 'final cut' of this orginal version (with new credits, minor edit corrections, and the title  "Transport XX - face to face") was released recently at the online open stage for short films 'New Arrivals' of the Dutch public broadcaster NPS in collaboration with the International Film Festival Rotterdam. More about this soon in this blog.
3) Memories of the Dutch doctor Louis Micheels (who together with his fiancée was deported with this transport and survived the holocaust) were published in his book: Doctor 117641: A Holocaust Memoir by Louis J. Micheels
4) The raid on the twentieth train to Auschwitz is described in 'Silent Rebels' - by Marion Schreiber


Update 20111215 credits / link info

No comments: