Wednesday 14 December 2011

Transport XX - One Minute in Paradiso, Amsterdam

English text below (texte Français ci-dessous) Deze opname van de vertoning van de Transport XX one-minute film in Paradiso in Amsterdam vorig jaar (Nov. 28, 2010)  werd vandaag online gezet.
Amsterdam - Paradiso Nov. 28, 2010 - The One Minutes - Waar Geschiedenis begint...

Waar Geschiedenis Begint ...
Op zondag 28 november 2010 presenteerde het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes de "Waar Geschiedenis Begint" show in Paradiso, Amsterdam. Geschiedenisfilms van één minuut passeerden de revue ... Gastheer is kunstenaar en theatermaker Steven de Jong. Meerdere schermen tegenover elkaar in Paradiso zorgden voor goed zicht op de vertoning.

Waar begint geschiedenis?
Het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes vroegen filmmakers en studenten van Nederlandse Kunstopleidingen om een one minute video te maken over waar hun geschiedenis begint. Bijvoorbeeld bij de naam van hun grootmoeder, de straat waarin ze wonen of beelden van verlies, liefde, trouw en inzicht.

Over "Transport XX"
Deze korte! documentaire is een video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: met fotografische portretten van 1200 van de 1631 joodse gevangenen die gedeporteerd werden met het 20ste trein konvooi naar Auschwitz in 1943.

Op 19 april 1943 om 10 uur 's avonds vertrekt het 20ste trein-konvooi van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) met 40 beestenwagons volgepropt met 1631 joodse mannen, vrouwen en kinderen richting Auschwitz (Polen). De in België gevangen genomen joden waren voor meer dan 90% 'vreemdelingen' (zonder de Belgische nationaliteit), die toen de oorlog uitbrak of al (vele) jaren eerder uit voornamelijk Oost Europa, Duitsland en Holland naar België waren gevlucht.  Een half uur na het vertrek van dit transport XX slagen de drie Brusselse jongemannen Youra Livschitz, Jean Franklemon en Robert Maistriau er in de trein te stoppen tussen station Boortmeerbeek en Haacht, vervolgens met een nijptang een wagon te openen, en 17 gevangenen te bevrijden. Later voordat de trein de Duitse grens bereikt besluiten nog eens meer dan 200 gevangenen een ontsnappingspoging te wagen en ook uit de wagons te springen. Totaal probeerden 233 mensen te ontsnappen, en slaagden 118 mensen daar in. Helaas werden er  ook 26 mensen gedood en 89 anderen weer opgepakt en weer gevangen gezet of op latere treinen naar Auschwitz gezet. Van de mensen die met deze trein op 22 April in Auschwitz  aankwamen overleefden er slechts 153 dit concentratiekamp.
Dit was voor zover bekend de enige aanval op een dodentrein tijdens de Holocaust.


Credits
De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto's van de Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief - Dossiers Vreemdelingen Politie

De TRANSPORT XX installatie in Brussel werd van 27 januari tot 15 maart 2009 georganiseerd door het BELvue Museum in samenwerking met JMDV/Kazerne Dossin.
De portretten werden buiten gepresenteerd langs het "Park van Brussel" (Warandepark) tegenover het Koninklijk Paleis.
Dit project werd voor het eerst gepresenteerd aan de internationale pers op vrijdag 20 april 2007 bij de Kazerne Dossin.

Dank je wel: Marjan Verplancke en andere medewerkers van Kazerne Dossin (JMDV) in Mechelen, België en het project  "Geef ze een gezicht" - waarmee Kazerne Dossin tracht om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.

Deze 'one minute cut' is een bewerking van de eerder in 2009 op youtube/channel012 verschenen video "TRANSPORT XX - installation Brussels". Speciaal voor het One Minutes festival werd de oorspronkelijke film van ca. 3 minuten (2 min 50 sec) ingekort tot 1 minuut. Vanwege het speciale 'format' van de 'The One Minutes' zijn in deze 1-minuut versie de titel en credits achterwege gelaten in het beeldmateriaal, en werd de titel pas bij vertoning door de organisatie toegevoegd.

© 2009-2011 michelvanderburg — all rights reserved
Extra info onderaan post

English text 
This recording of the Transport XX one-minute film presentation last year (Nov. 28, 2010) in Paradiso in Amsterdam was uploaded today.


Amsterdam - Paradiso Nov. 28, 2010 - The One Minutes - Where history starts ...
November 28, 2010 the Dutch Museum of National History and The One Minutes presented a selection of videos about Dutch History in Paradiso, Amsterdam. Artists and art students were asked to make a one minute video about where history starts. The videos were shown at the 'Waar Geschiedenis Begint Show' (Where history starts). Special host is artist and theater director Steven de Jong. Multiple screens at opposite sides in Paradiso offered a good view for everyone on the show.

"Transport XX"
This short! documentary is a video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented photographic portraits of 1,200 of the 1,631 Jewish prisoners deported with the 20th train convoy to Auschwitz in 1943.

On April 19, 1943  at 10 p.m. the 20th train convoy departed the Dossin barracks (Kazerne Dossin) in Mechelen (Belgium) with 40 cattle cars crammed with 1631 Jewish men, women and children for Auschwitz (Poland). The in Belgium captured Jews were over 90% 'foreigners' (with no Belgian nationality) who either when war broke out or (many) years earlier had fled from mainly Eastern Europe, Germany and Holland to Belgium. Half an hour after the departure of this transport XX three young Belgians from Brussels,  Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau  stopped the train between Boortmeerbeek and Haacht,  opened one of the cars and liberated 17 prisoners. Later before the train reaches the German border over 200 other prisoners decide to attempt to escape and also jump out of the cars. In total 233 people attempted to escape, and 188 did succeed. Unfortunately also 26 were killed and 89 others recaptured and interned or put on future trains to Auschwitz. This 20th transport arrived at Auschwitz on April 22. Only 153 of those on board survived this death camp.
This was the only documented attack on a death train during the Shoah.


Credits
The Kazerne Dossin digitalised the photo's of the Dossin prisoners, that mostly are from the "National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner's Police, individual files"

The TRANSPORT XX installation in Brussels was organised from 27 January to 15 March 2009 by the BELvue Museum in collaboration with the JMDR / Kazerne Dossin. The photographic portraits were displayed outside in the Royal park in Brussels (opposite the Royal Palace).

Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR) in Mechelen (Malines, Belgium) and project "Give them a Face".
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face - and the memory alive.

This  'one minute cut' is a reworking of the video "TRANSPORT XX - installation Brussels" presented earlier in 2009 at youtube/channel012. For this special 'The One Minute' edition, the original film of around 3 minutes was edited to a 1-minute cut.
Because of the special format of the 'The One Minutes' the credits and title were omitted from the actual footage, the title was added by the organisation at display.

© 2009-2011 michelvanderburg — all rights reserved
Extra info at bottom of this post

Français (French):
Amsterdam - Paradiso Nov. 28, 2010 - Le 'One Minutes' - Où l'histoire commence ...

TRANSPORT XX — Une Minute à Paradiso, Amsterdam
Ce enregistrement du Transport XX 'one minute' film presentation l'année dernière (Nov. 28, 2010) à Paradiso  (Amsterdam) a été téléchargé aujourd'hui.
Cette 'Une Minute film' à Paradiso est une remaniement spéciales de la vidéo originale de près de 3 minutes intitulé "TRANSPORT XX - installation Brussels" publié plus tôt en 2009 à youtube/channel012
L’installation "Transport XX" - une série de portraits photos des juifs qui devaient être emmenés de Malines à Auschwitz le 19 avril 1943 - etait organisée par le BELvue Musée à Bruxelles de 27 janvier au 15 mars 2009 le long du Parc Royal juste en face du Palais Royal de Bruxelles.

Merci bien Marjan Verplancke et des autres collègues de la Kazerne Dossin à Malines (la Belgique) et le projet 'Donnez-leur un visage'.

Kazerne Dossin a digitalisé des photos de déportés  de Dossin -  la plupart proviennent des Dossiers de la Police des Étrangers (Archives Générales du Royaume).
Avec le projet 'Donnez-leur un visage' Kazerne Dossin vise à réunir le maximum de portraits de déportés afin de leur rendre un visage.

Vidéo © 2009-2011 michelvanderburg — tous drois réservés 
20120109 update french text
20120124 update extra info bottom of post

No comments: